EPK.

SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EĞİTİM PLANLAMA ve KOORDİNASYON KURULU

A. YAPISI

Eğitim planlama ve koordinasyon kurullarının (EPK) yapısı, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki usul ve esaslar çerçevesindeoluşturulur ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre görev yapar.

B. BAŞKAN VE ÜYELER

Doç.Dr. Fatih ÖZKAN
Doç. Dr. Mehmet Derya DEMİRAĞ (Eğitim Koordinatörü)
Doç.Dr. Mustafa Kemal ATİLLA (Üye)
Doç Dr. Zahide DOĞANAY
Doç.Dr. Mahir İĞDE
Doç.Dr. Yasemin KEMAL
Doç.Dr. Elif ÇOLAK

C. GÖREVLERİ

1. İlgili birimlerin şefleri ile beraber bu yönetmelik esaslarına göre her birimin özel eğitim plan ve programlarını hazırlamak. (Bu programlar her yıl ilgili birimlerin şefleriyle beraber yeniden gözden geçirilerek düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlar kurum amiri tarafından birim sorumluları ile asistanlara verilir).

2. Çeşitli birimlerde eğitim çalışmalarım ve asistan rotasyonlarını koordine etmek.

3. Olanakları için de kurum içi veya aynı yer kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar düzenlemek.

4. Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek bunlara katılmaları teşvik etmek ve duyurmak

 5. Bilimsel araştırma işlerinde çalışmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerden kurumca ihtiyaç ve yarar görülenlere olanaklar çerçevesinde yardımcı olmak, gerektiğinde bunlar hakkında Bakanlık veya bağlı bulundukları kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak.

6. Yıl sonunda kurum ve birimlerde yapılan eğitim çalışmalarını değerlendirmek : (Bu maksatla kurul her yıl sonunda birimlerin uyguladığı günlük, haftalık, aylık eğitim çalışmalarını, bunlara ait yazışma ve dokümanları, kabul edilmeyen asistan tezlerinin kabul edilmeyiş gerekçelerim, şeflerin yıllık faaliyet raporlarım da göz önünde tutarak görüşlerini bildirir, değerlendirme raporu düzenlenir. Bu rapor kurum amiri veya kurumun bağlı olduğu kuruluşlar yolu ile her yıl en geç Mart ayına kadar Bakanlığa gönderilir).

g) İlmî kitaplık ve arşiv çalışmalarını izlemek